Skip to main content

OCHR YN OCHR - Gweithdy Darganfod – Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidio ymysg Dynion*
SIDE BY SIDE - North Wales Men’s* Suicide and Self-harm Prevention Discovery Workshop

Clwb Pel Droed Wrecsam
Wrexham Football Club
Dydd Mawrth, 5ed Mawrth 2024, 4 – 8 pm (cyrraedd o 3:30pm). Darperir pryd o fwyd.
Tuesday 5th March 2024, 4 – 8 pm (arrive from 3:30pm). Evening meal provided.

OCHR YN OCHR
Gweithdy Darganfod – Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidio ymysg Dynion*

MAE HWN YN DDIGWYDDIAD AM DDIM – i ddynion sy’n arweinwyr grwpiau, dynion sydd â diddordeb mewn sefydlu grwpiau, neu ddynion sydd eisiau atal hunanladdiad a hunan-niweidio.

*Nodwch: Mae croeso i ddynion neu’r rhai sy’n ystyried ei hunain yn wrywaidd i’r digwyddiad.

Archebwcheich lle yma: www.ticketsource.co.uk/sidebyside/

Rydym yn partneru gyda’r Rhaglen Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed Cenedlaethol i gynnal Gweithdy Darganfod Atal Hunanladdiad Dynion Gogledd Cymru. Mae hyn yn dilyn digwyddiad tebyg a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr. Mae’r digwyddiad yn cael ei ddatblygu gan ddynion ar gyfer dynion.

Ymunwch â ni yn OCHR YN OCHR, gweithdy i archwilio anghenion dynion, nodi rhwystrau, gwella cydweithredu, rhannu sgiliau, rhannu arfer da, llywio cynllunio yn y dyfodol ac ehangu effaith.

Cychwyn ar daith ar y cyd o ddarganfod.
Rhannwch yr hyn y mae eich grŵp dynion neu chi fel unigolyn yn ei wneud, boed yn sied, clwb, grŵp heicio, côr, menter iechyd meddwl neu gylch siarad – gadewch i ni glywed gennych chi a sut rydych chi’n newid bywydau. Gadewch i ni edrych ar yr hyn sy’n gweithio, ein heriau, a deall mwy am yr hyn sydd ei angen. Gan gydnabod nad oes gan yr un grŵp neu unigolyn yr holl atebion, gyda’n gilydd, rydym yn cychwyn ar daith ddarganfod i ddod o hyd i ffyrdd newydd ymlaen.

Mae OCHR YN OCHR yn noson o rwydweithio i:

  • Cydlynu ymdrechion
  • annog cydweithio
  • Dysgu oddi wrth ei gilydd
  • Cefnogi’n gilydd
  • Rhannu offer ar gyfer creu cysylltiadau mwy ystyrlon

SIDE BY SIDE
North Wales Men’s* Suicide and Self-harm Prevention Discovery Workshop

THIS IS A FREE EVENT– for men who are group leaders, men who are interested in establishing groups, or men invested in preventing suicide and self-harm.

*Please note: This an event for men or those who identify as male to attend.

Book your place here: www.ticketsource.co.uk/sidebyside/

We are partnering with National Suicide and Self Harm Prevention Programme to host a North Wales Men’s Suicide Prevention Discovery Workshop. This is following a similar event held in Cardiff in December. The event is being developed by men for men.

Join us at SIDE BY SIDE, a workshop to explore men’s needs, identify barriers, enhance collaboration, skill-sharing, share good practice, inform future planning and amplify impact.

Embark on a Collective Journey of Discovery.
Share what your existing men’s group does, whether a shed, club, hiking group, choir, mental health initiative or talking circle – let’s hear from you and how you are changing lives. Let’s explore what’s working, our challenges, and understand more about what else is needed. Recognising that no single group possesses all the answers, together, we embark on a journey of discovery to find new ways forward.

SIDE BY SIDE is an evening of networking to:

  • Coordinate Efforts
  • Encourage Collaboration
  • Learn from each other
  • Support each other
  • Share tools for creating more meaningful connections
More Info & Tickets